رفتار گرل به ما نشون میده

اگه به کسی خیلی محل بزاری

بهت محل نمیده

میخواد فرشته باشه

یا شیطان..

......