به نظر رجی شو یه تنبله سوبارو یه افسرده اس

نمیدونه شو با خوابیدن خودشو از دنیاش دور می کنه 

سوبارو با سرزنش .منم یه حالت بین این دو محو میشم کم کم :)

ki