سباستین میگه:انسان ها به هوای نفس خیلی آسیب پذیرن

ولی من میگم:به هوای علایقشون .آسیب پذیر ترن..

s